Venlose Schaakvereniging
Links
Home
Algemene Informatie
Kalender
Ratinglijst
Interne Competitie Actueel
Interne Competitie Archief
Externe Competitie Actueel
Externe Competitie Archief
Toernooien
Partijen
Jeugd Kalender
Foto's
Bestuur
Clubblad
Links
ContactAlgemene Informatie
Inhoud

1. Bestuur
2. Locaties
3. Contributies
4. Clubblad en website
5. Algemeen
6. Interne competitie
7. Open kampioenschap van Venlo en Zomertoernooi
8. Externe competitie
9. Toernooien
10. Jeugdafdeling
11. Geschiedenis
12. Schaakbond
13. ELO-rating
14. Statuten en Huishoudelijk Reglement
15. Privacy Statement

1. Bestuur

Voorzitter: G. in 't Veld
Adriaan Flinklaan 4 5915 JG Venlo
06-13854206 gerard@dvlop.nl

Secretaris: B. van der Grinten
Rijnbeekstraat 35 5913 GA Venlo
077-3523420 bvdgrinten@ziggo.nl
06-17860099

Penningmeester: G. in 't Veld (zie boven)

Wedstrijdleider: G. Hovens
Engerstraat 35 5931 EK Tegelen
077-3260300 geert.hovens@planet.nl

Jeugdleider: G.Hovens (zie boven)

Terug naar boven

2. Locaties

Clublokaal: Zalencentrum LimianZ
Kaldenkerkerweg 182/b 5915 AH Venlo
tel. 077-3548969

3. Contributies

senioren : € 100 per jaar
jeugdleden (dit kalenderjaar nog geen 21): € 50 per jaar
Rekening Venlose Schaakvereniging:
NL41 RABO 0146 6576 91
De contributie is bij vooruitbetaling over een jaar verschuldigd.
Bij aanmelding geldt een proeftijd van 6 weken.

Terug naar boven

4. Clubblad en website

Het fraai verzorgde clubblad "VSV-Vizier" verschijnt zes keer per seizoen en is rijkelijk voorzien van nieuws, clubinformatie, verslagen, partijen, foto's etc.
Contactpersoon redactie: Peter Smith
Schaapsdijkweg 11 5913 GL Venlo
tel. 077-3548436 familie.smithsanders@gmail.com

Niet-leden kunnen een abonnement nemen voor € 15 per seizoen (6 afleveringen).
Ook bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van een advertentie:
Per seizoen (6 afleveringen) € 75 voor een hele pagina en € 40 voor een halve pagina.

De website van de vereniging is te vinden op: www.venlose-sv.nl

Terug naar boven

5. Algemeen

De Venlose Schaakvereniging is een bloeiende, krachtige vereniging met ongeveer 70 leden.
Elke schaakliefhebber (m/v) is van harte welkom bij onze vereniging! Zowel de beginnende als sterkere speler zal zich hier erg thuisvoelen. De clubavonden op donderdag zijn gezellig, maar bieden ook alle gelegenheid voor het spelen van serieuze partijen.
De vereniging is zeer actief en heeft veel te bieden.
Verderop worden de activiteiten nader toegelicht.

Hebt u belangstelling ? Loop dan gerust eens binnen op onze clubavond in LimianZ ! (adres zie boven)

Voor inlichtingen of aanmelding kunt u terecht bij secretaris Bas van der Grinten of een van de andere bestuursleden (zie boven).

Terug naar boven

6. Interne competitie (donderdag vanaf 20.00)

De interne competitie, die op de clubavond op donderdag wordt gespeeld is de belangrijkste activiteit van onze vereniging. Een groot deel van onze (senior)leden neemt dan ook hieraan deel. Op een avond wordt één partij gespeeld waarbij elke speler totaal ongveer 2 uur bedenktijd heeft. Een partij duurt dus maximaal ca. 4 uur, maar zal dorgaans eerder afgelopen zijn.

De competitie wordt gespeeld in twee perioden:
Najaarscyclus (september - december) en voorjaarscyclus (januari - april).
Bij elke cyclus wordt een indeling gemaakt op basis van sterkte en promotie/degradatie.
Het programma wordt van tevoren vastgesteld zodat iedereen weet welke avonden hij moet spelen en tegen wie.
De winnaar in een groep promoveert naar de aansluitende hogere groep in de volgende cyclus.

Spelers die op een avond vrij zijn voor de interne competitie (bijvoorbeeld tijdens een inhaalavond) kunnen deelnemen aan de rapidcompetitie. Hierdoor kan men elke clubavond een partij spelen.

Voor een lijst van clubkampioenen vanaf 1949 zie hier.

Terug naar boven

7. Open kampioenschap van Venlo en Zomertoernooi

De interne competitie eindigt doorgaans in april. De activiteiten op de clubavond gaan echter gewoon door, zij het dat ook niet-leden hieraan kunnen deelnemen.

Na afloop van de interne competitie wordt eerst het Open Kampioenschap van Venlo georganiseerd gedurende 7 clubavonden in de periode van eind april tot begin juli.
Hierbij wordt ook één partij per avond gespeeld.

Daarna vindt van medio juli tot eind augustus op 6 clubavonden het Zomersnelschaaktoernooi plaats, waarbij op een avond meerdere partijen worden gespeeld (met verkorte bedenktijd).
En in september begint dan weer de interne competitie.

Het hele jaar door worden er dus wedstrijden georganiseerd op onze clubavond !

Terug naar boven

8. Externe competitie

De teamcompetities vormen ook een belangrijke activiteit waar veel leden aan deelnemen.
De wedstrijden vinden ongeveer een keer per maand in het weekend (zaterdag of zondag) plaats in de periode van oktober tot april. Een team bestaat uit 4, 6, 8 of 10 personen. Er wordt één partij gespeeld. De aanvang is meestal 13.00.

Daarnaast zijn er avondcompetities voor 4-tallen die gespeeld worden op de clubavond van de thuisspelende vereniging (bij ons dus donderdag). Hierbij kunnen ook meerdere partijen per avond worden gespeeld.

Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar goede resultaten, maar een prettige sfeer binnen de teams is het voornaamste!

Terug naar boven

9. Toernooien

Jaarlijks organiseert onze club een aantal toernooien (buiten de clubavond) waaraan iedereen kan deelnemen:

- Het LimianZ Rapidtoernooi vindt in ons clublokaal plaats op een zaterdag in het voorjaar.
Dit toernooi duurt van ca. 10.00 uur tot 17.00 uur. Er worden doorgaans 7 ronden gespeeld.
In de middagpauze wordt een eenvoudige lunch aangeboden.
Het toernooi maakt deel uit van de Limburgse Grand-Prix-cyclus.

- Het Theo van Spijktoernooi is voor jeugdspelers (t/m 20 jaar) en vindt op een zondag in maart of april plaats in Gemeenschapshuis De Dorpel (Gulikstraat). Speeltijden zijn ongeveer van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het toernooi is onderdeel van de Limburgse Jeugd-Grand-Prix-cyclus.

- Het "Gong"-schaaktoernooi op de laatste donderdagavond vóór Kerstmis. Hierbij wordt niet met klokken gespeeld maar er gaat iedere 10 seconden een zoemer (gong) waarbij men een zet moet doen.

- Het Hemelvaartstoernooi op Hemelvaartsdag vanaf 16.00

Terug naar boven

10. Jeugdafdeling

Helaas zijn de activiteiten van de jeugdafdeling in augustus 2014 voorlopig gestopt wegens te weinig deelnemers. Vanaf 1979 vonden deze plaats in het Ald Weishoes in de Grote Kerkstraat.
Bekeken wordt hoe het jeugdschaak in de (nabije) toekomst weer nieuw leven ingeblazen kan worden.
Jeugdigen blijven uiteraard altijd van harte welkom bij de vereniging !

Terug naar boven

11. Korte geschiedenis

Als officiele oprichtingsdatum van de Venlose Schaakvereniging geldt 1 september 1925. Aan de juistheid hiervan kan echter getwijfeld worden zoals is gebleken uit recent historisch onderzoek.
Hoe dan ook, de vereniging bestaat in elk geval meer dan 90 jaar en is daarmee een van de oudste in Limburg. In die lange periode heeft de club uiteraard meerdere diepte- en hoogtepunten meegemaakt, waarbij het ledenaantal grote schommelingen vertoonde.

Afgelopen periode is het de vereniging echter voorspoedig vergaan en heeft zij steeds een vooraanstaande rol gespeeld in de Limburg. Dit blijkt onder meer uit het ledenaantal (varierend van 70 tot 120), de drukbezochte clubavonden, de goede teamresultaten, een bloeiende jeugdafdeling en de vele georganiseerde toernooien.

In verband hiermee is de club tweemaal uitgeroepen tot "Club van het Jaar" van de Limburgse Schaakbond: over de seizoenen 1997-1998 en 2009-2010.

De laatste jaren staat, zoals bij vele andere (schaak)verenigingen, het ledenaantal enigszins onder druk. De aanwas is helaas gering, niet genoeg om het verloop te compenseren.
De reeds genoemde opschorting van de jeugdactiviteiten is hierbij natuurlijk erg spijtig.

Koninklijke Erkenning
In 1952 werden de statuten van de club goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. De verenigingsnaam werd hierna gewijzigd in Koninklijk Erkende Venlose Schaakverening. In 2014 werd de naam weer teruggebracht naar Venlose Schaakvereniging, na een mededeling van de Provincie Limburg dat het predicaat Koninklijk Erkend niet (meer) is toegestaan.

In 2000 werd op grootse wijze het 75-jarig bestaan van de vereniging gevierd met als hoogtepunt een Interland Nederland-Duitsland in De Maaspoort in Venlo.
Het Nederlands team bestond onder anderen uit de topspelers Jan Timman (voormalig nr. 2 van de wereld) en onze Paul van der Sterren. Teamleider was de bekende grootmeester Genna Sosonko. Bij het Duitse team was de vermaarde vroegere wereldtopspeler Robert Huebner van de partij.
De ontmoeting (aan 6 borden over 4 ronden) eindigde in een duidelijke overwinning voor Duitsland:
14,5-9,5.

Paul van der Sterren
De sterkste speler die is voortgekomen uit de club is uiteraard Paul van der Sterren.
Als geboren Venlonaar (1956) werd hij in 1969 lid van onze club en in 1971 werd hij op 15-jarige leeftijd al Limburgs kampioen ! Dat succes wist hij de drie volgende jaren te herhalen.
Medio jaren 70 vertrok hij naar Amsterdam en ging zich spoedig geheel aan het schaken wijden. En met resultaat, wat bleek uit de vele mooie successen daarna.
Zo werd hij tweemaal Nederlands kampioen (in 1985 en 1993) en in 1993 wist hij zich te kwalificeren voor het kandidatentoernooi om het wereldkampioenschap.
In 1989 werd hem de grootmeestertitel toegekend, reden voor onze vereniging hem tot erelid te benoemen.
In 2004 beëindigde hij (voorlopig) zijn actieve schaakloopbaan. Gelukkig bleef hij betrokken bij de schaakwereld onder meer door het geven van commentaar tijdens toernooien en het schrijven van instructieve (openings)boeken, en o.a. een indrukwekkende autobiografie.
In 2014 werd hij benoemd tot erelid van de Limburgse Schaakbond.

Terug naar boven

12. Limburgse en Nederlandse Schaakbond

Limburgse Schaakbond
De Venlose Schaakvereniging is aangesloten bij de Limburgse Schaakbond (LiSB).
Deze bond (gevestigd in Maastricht) bestaat uit ongeveer 30 schaakverenigingen, verspreid over Limburg. Onze club is hiervan een van de grootste.
De leden van de Venlose Schaakvereniging zijn ook ingeschreven bij de LiSB; hiervoor draagt onze club per lid contributie af.
Belangrijke activiteiten van de LiSB zijn onder meer de organisatie van de Bondscompetitie (teamwedstrijden) en het persoonlijk kampioenschap van Limburg (jeugd en algemeen),
het vaststellen van de wedstrijdkalender en het coordineren van (jeugd)trainingen.
In Limburg worden jaarlijks veel (eendags)toernooien georganiseerd door de diverse clubs.
Het belangrijkste toernooi is het Open Kampioenschap van Limburg, dat tijdens het Pinsterweekend in Maastricht plaatvindt en een grote en zeer sterke bezetting kent.

Nederlandse Schaakbond
De LiSB is weer aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).
Deze is samengesteld uit 13 regionale en enkele bijzondere bonden.
Alle bonden dragen per lid contributie af aan de KNSB.
Voor haar werkzaamheden heeft de KNSB de beschikking over een Bondsbureau (in Haarlem) met enkele professionele fulltime en parttime medewerkers.
Het tijdschrift van de bond (Schaakmagazine) verschijnt vijf maal per jaar en wordt per post aan alle (club)leden toegestuurd.

Terug naar boven

13. ELO-rating

Om de speelsterkte van een speler in een getal uit te drukken wordt overal in de schaakwereld gebruik gemaakt van de zogenaamde ELO-rating (genoemd naar de bedenker A. Elo).
Dit getal hangt af van de resultaten die men behaalt. Hoe beter die zijn hoe hoger de ELO-rating. De waarde ligt grofweg tussen 1000 (beginners) en 2800 (wereldtop).
Voor de berekening worden bepaalde regels gehanteerd die gebaseerd zijn op waarschijnlijkheidsrekening.
Na elke partij wordt de rating van de betreffende spelers opnieuw berekend. Van belang hierbij is onder meer de bestaande rating van de spelers.
Wint men van een speler met een hogere rating, dan is dat relatief een zeer goed resultaat en daardoor wint men veel ratingpunten (hoeveel precies hangt ook af van de zogenaamde vermenigvuldigingsfactor die kan variëren voor de diverse soorten wedstrijden).
De tegenstander zal juist evenveel ratingpunten verliezen.

Onze vereniging gebruikt een eigen ratinglijst, die continu bijgehouden door een verenigingslid (de ratingcommissaris).
De actuele lijst is op de website te zien.

Er is ook een officiele ratinglijst van de KNSB die enkele malen per jaar gepubliceerd wordt.
Op deze grote lijst (die alfabetisch of b.v. per club gerangschikt kan worden) staan alle Nederlandse competitieschakers vermeld, waaronder ook enkele tientallen van de Venlose Schaakvereniging. De verschillen met onze eigen lijst zijn doorgaans niet groot.

Terug naar boven

14. Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn in 2014 aangepast.
Voor de actuele versie zie hier.

Terug naar boven

15. Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf dat moment dient iedere vereniging een Privacy Statement te hebben dat op de website in te zien is.
Voor het Privacy Statement van de Venlose Schaakvereniging klik hier.

Terug naar boven


Update 25 oktober 2018

© Webdesign Matthijs Smith